Please enable JS

Metzineres

Què és Metzineres

Metzineres és la primera cooperativa sense ànim de lucre adreçada a desplegar Entorns d’Aixopluc, exclusius per donxs, que integrin l’espectre complet de reducció de danys.

Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles, d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats.

Un model d’intervenció innovador i agosarat basat en drets humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries i de l’economia social i solidària que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on tota donx és protagonista.

Missió, visió i valors

img

Missió

Promoure comunitats que garanteixin el ple accés als drets, benestar i plaer de les donxs i persones de gènere no binari sobrevivint violències, interseccionalment vulnerabilitzades i travessades per la guerra contra les drogues.

img

Visió

Procurar un model d’abordatge integral i holístic, basat en l’engranatge d’iguals, la Cura Informada del Trauma i la Reducció de Danys; ancorat en estratègies comunitàries, feminisme interseccional i economia social i solidària.

Valors

Creativitat Genuïna

Tendresa Radical

Resiliència Col·lectiva

Coratge Trapella

Activisme de les Cures

Complicitat i Suport Mutu

Compromís Anti-prohibicionista

Transdisciplinarietat basada en Evidència

Passió Transformadora

Abordatge

Metzineres és una cooperativa que neix amb l'objectiu de donar resposta als interessos, inquietuds i necessitats de donxs que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i violència. Davant una guerra contra les drogues que vulnera de manera sistemàtica i generalitzada els seus drets humans, treballem per una justícia social que incorpori tres eixos transversals:

Feminisme interseccional

Perquè les desigualtats de gènere interactuen amb altres formes d’exclusió, discriminació i estigma. Diferents posicions socials interconnecten de manera específica, generant múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, però també estratègies individuals i col·lectives per a navegar-les.

Reducció de danys

Perquè el benestar de les persones que usen drogues, les seves famílies i comunitats no passa necessàriament per abandonar el consum. L’espectre complet de la reducció de danys treballa allà on es troba cada persona, sense judici ni coerció, atenent no sòls al seu consum sino a factors estructurals com habitatge, treball, oci i vincles de confiança, entre d’altres.

Engranatge d'iguals

Perquè les persones directament impactades per la guerra contra les drogues són expertes en les seves realitats i per tant han de ser part imprescindible del disseny, implementació, monitoratge i avaluació de totes aquelles polítiques i pràctiques que condicionen els seus recorreguts vitals.
img

El nostre espai

Des del nostre espai del barri del Raval, procurem entorns de seguretat, tranquil·litat i intimitat. Oferim propostes holístiques i individualitzades, que afavoreixen el benestar físic, emocional i mental de cada una. Alhora, mitjançant un model d’intervenció comunitari i innovador, s'alimenten sentiments de pertinença i de col·laboració que milloren la convivència. Ens sabem privilegiades de formar part d’una rica xarxa veïnal i teixit cooperatiu que es nodreix de solidaritat i suport mutu.

A qui s'adreça

Les donxs que usen drogues sobrevivint múltiples violències i situacions de vulnerabilitat, difícilment entren o s’adhereixen a les xarxes d’atenció sociosanitària. Sovint són excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes. La manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació deriven en una vulneració sistemàtica dels seus drets.

Metzineres dóna la benvinguda a totes les que es senten apel·lades, tramant i adaptant respostes compassives a realitats complexes i canviants. No anunciant un llistat exhaustiu i excloent, es fa èmfasi en arribar a les que viuen múltiples, simultànies i interconnectades variables socials que condicionen la seva existència. Entre totes les donxs que ja s’hi han vinculat, trobem: problemes relacionats amb drogues, sensellarisme, experiència migratòria, LGTBIQ+, treball sexual i/o sexe per supervivència, empresonament, trastorns de salut mental, diversitat funcional, entre d'altres realitats.

img
L'equip
Metzineres la componen persones tant amb formació acadèmica com amb experiència vivencial. Aquest és un dels nostres valors més rellevants; tots aquests rols són igual d'importants i necessaris per al nostre nodriment col·lectiu.

Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE)

Des del Setembre de 2020 el local de Metzineres és reconegut com a Servei d’Intervenció Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. El SIE-Raval conta amb un equip professional multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral. Forma part de la Xarxa de Recursos d’Atenció i Recuperació Integral en el procés de recuperació i reparació a les donxs que sobreviuen o han sobreviscut a situacions de violència masclista, i llurs fillxs. S’incideix també en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.

Objectius

Objectiu principal

Oferir informació, atenció i recuperació a les donxs, vulnerabilitzades de múltiples maneres, que han estat o estan en processos de violència masclista, i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.

Adequació

Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les donxs, vulnerabilitzades de múltiples maneres, que han sobreviscut o sobreviuen violències.

Atenció social i terapèutica

Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.

Coordinació

Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les donxs.